Holi Shayari 2016
 • TyohAAr yE rAng kA,
 • TyohAAr yE BhAng kA,
 • MAsti MEin mAst hojAo AAj,
 • HOLI hAi AAyi-AAyi holi .......???.......???
 • Aur DogunA mAzA hAi yAAr kE sAng kA!
 • Holi MuBArAk!
 • `
 • #####################


 • PyAr KE RAng SE BhAro PichkAri,
 • SnEh KE RAng Do DuniyA
 • SAri, YE RAng NA JAnE Koi
 • JAAt NA Koi Boli, AApko
 • MuBArAk Ho AApno Ki Holi.......???

 • `
 • #####################


 • MAy God Gift You All ThE Colors
 • Of LifE, Colors Of Joy, Colors
 • Of HAppinEss, Colors Of
 • FriEndship, Colors Of LovE And
 • All OthEr Colors You WAnt To
 • PAint In Your LifE.......??? HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • Bright colors,
 • wAtEr BAlloons,
 • lAvish gujiyAs And
 • mElodious songs ArE
 • thE ingrEdiEnts of
 • pErfEct Holi.......???
 • Wish you A vEry
 • hAppy And wondErful Holi
 • `
 • #####################


 • REd for prospErity
 • GrEEn for hAppinEss
 • BluE for longEvity
 • OrAngE for progrEss
 • Pink for friEndship
 • MAy you BE BlEssEd with
 • All ShAdEs of lifE
 • Wish you A vEry hAppy
 • And colourful holi!
 • `
 • #####################


 • CElEBrAting ThE Colors
 • Of Our BEAutiful RElAtionship,
 • I Wish You And Your FAmily
 • All ThE Bright HuEs Of LifE.......???
 • HAvE A Colourful Holi.......???.......???
 • `
 • #####################


 • Bright colors,
 • wAtEr BAlloons,
 • lAvish gujiyAs And
 • mElodious songs
 • ArE thE ingrEdiEnts
 • of pErfEct Holi.......???
 • Wish you A vEry hAppy
 • And wondErful Holi.......???
 • `
 • #####################


 • BEst wishEs to you for A
 • Holi fillEd with swEEt momEnts
 • And mEmoriEs to chErish for long.......???
 • HAppy Holi!

 • `
 • #####################


 • SochA ksi Apny sy BAAt krAin,
 • Apny ksi khAAs ko yAAd krAin,
 • KiyA jo fAislA holi muBArAk khny kA,
 • Dil ny khA kyun nA AAp sy shruwAt kArAin.......???
 • HOLI MUBARAK
 • `
 • #####################


 • Holi Ki Aisi ShAm, LiyA
 • PrABhu KA NAAm, MhArE PiyA
 • NE PilA DAyi MohE BhAAng
 • MhArE Ko AB Koun BAchAy
 • HAyE MhArE PiyA Holi KhElAn
 • AyE, Holi KhElAn AyE!!
 • `
 • #####################


 • Oh dEAr, Holi is HErE,
 • Pinch of REd n A pinch of grEEn,
 • Joyful colors All ArE sEEn,
 • With lovE n with hAppinEss.......???.......???
 • Wishs of Holi All I mEAn !!
 • DEAr, wishing you A colourful,
 • joyful And loAdEd with hAppinEss.......???
 • HAppy Holi.......???.......???!
 • `
 • #####################


 • RAngo KE TyohAr MEin SABhi
 • RAngo Ki Ho BhArmAr, DhEr
 • SAAri Khushiyon SE BhArA
 • Ho AApkA SAnsAr, YAhi DuA
 • HAi BhAgwAn SE HAmAri HAr BAr,
 • Holi MuBArAk Ho MErE YAAr!
 • `
 • #####################


 • PichkAri ki DhAr,
 • GulAl ki BAuchAr,
 • Apno kA pyAr,
 • YAhi hAi yAAron holi kA tyohAr.......???
 • HAppy Holi...???!
 • `
 • #####################


 • RAngoAn KE TyohAr MAin SABhi
 • RAngoAn Ki Ho BhArmAAr,
 • DhEr SAAri KhushiyoAn SE
 • BhAr jAyE AApkA SAnsAAr,
 • YAhi DuA hAi BhAgwAn
 • ji SE HAmAri HAr BAAr….......???
 • Holi MuBArAk Ho!

 • `
 • #####################


 • Holi AAyi
 • SAtrAngi RAngo ki BAuchAr lAAyi
 • DhEr SAAri mithAi Or mithA mithA
 • PyAr lAAyi
 • AAp ki zindAgi ho mithE
 • PyArAur khusiyon SE BhAri
 • HAppy Holi
 • `
 • #####################


 • Fulo NE KhilnA Chhod DiyA,
 • TAro NE ChAmAknA Chhod DiyA,
 • Holi Ko BAki HAi 2 Din,
 • Fir TumnE ABhi SE Q NAhAnA Chhod DiyA.......???
 • “HAppy Holi”
 • `
 • #####################


 • Tum Bhi JhoomE mAsti mAin,
 • Hum Bhi jhoomE mAsti mAin,
 • Shor huA sAAri BAsti mAin.......???.......???
 • JhoomE sAB holi ki MAsti mAin.......???.......???
 • MAst MAst yE MAsti rAhE sAdA AApki KAshti mAin,
 • BEEt GAyi HOLI fir Bhi.......???.......???
 • MuBArAk ho HOLI BhEEgi mAsti MAin !
 • `
 • #####################


 • RAng UdAyE PichkAri,
 • RAng SE RAng JAyE DuniyA SAri,
 • Holi K RAng AApkE JEEvAn Ko RAng DE,
 • YE ShuBhA KAmAnA HAi HmAri.......???
 • `
 • #####################


 • KhudA kArE HAr SAl chAnd BAn k AyE
 • Din kA ujAlA shAn BAn k AyE
 • KABhi dur nA ho ApkE chEhrE sE hAnsi
 • YE Holi KA tEohAr AisA mEhmAn BAn k AyE.......???.......???
 • `
 • #####################


 • RAngo Tum, RAngu MEin, RAngdE
 • SArA YE JAhAAn, BAss
 • HAssEn Aur GAlE LAgEn, Aur
 • BhulEn DhusmAni KA NishAAn !
 • Holi MuBArAk Ho !

 • `
 • #####################


 • PyAr k rAng sE BhAro pichkAri,
 • SnEh k rAng sE rAng do duniA sAri,
 • yE rAng nA jAnE nA koi BAAt nA Boli,
 • Apko AdvAncE mE muBArAk ho HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • Holi KE RAng MAst BikhrEngE,
 • KyukE PiyA KE SAng AB HAm Bhi
 • ToA BhEEgEngE Holi MEin Iss
 • BAAr ToA Aur Bhi RAng HongE,
 • KyukE MErE PiyA Bhi ToA
 • MErE SAng HongE HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • Holi AAyi SAtrAngi RAngo Ki
 • BouchAr LAAyi, DhEr SAAri
 • MithAi Aur MithA MithA PyAr
 • LAAyi, AAp Ki ZindAgi Ho MithE
 • PyAr Aur Khusiyon SE BhAri,
 • JismE SAmAAyE SAAton RAng
 • YAhi ShuBhkAmnA HAi HAmAAri.......???
 • `
 • #####################


 • Holi rAngoon kA tyohAr hAi,
 • DuniyA rAng BirAngi hAi,
 • MAin holi kE din ApnE sArE dostoon ko …
 • Holi ki BAhut BAhut shuBhkAmnAEin dEti hoon,
 • Aur yAhi duA kArti hoon ki duniyA mEin
 • AmAn Aur shAnti BAni rAhE,
 • Isi tArAh dil sE dil miltE rAhE,
 • logoon mEin pyAr BAdtA rAhE!
 • `
 • #####################


 • PyAr k rAng sE BhAro pichkAri,
 • SnEh k rAng sE rAng do duniA sAri,
 • yE rAng nA jAnE nA koi BAAt nA Boli,
 • Apko AdvAncE mE muBArAk ho HAppy Holi…
 • `
 • #####################


 • RAdhA kA rAng Aur kAnhA ki PichkAri,
 • PyAr kE RAng sE RAng do DuniyA SAAri,
 • YE RAng nA JAnE koi JAAt nA koi Boli
 • MUBARAK ho AApko
 • RAng BhAri Holi

 • `
 • #####################

 • Holi KA RAng HAi RAngEElA
 • ChAndi SA ChAmkEElA .......???.......???AB
 • ItnA Bhi NA KhElo Holi
 • WArnA SArA DAAnt HojAyEgA
 • AApkA PEElA.......???.......???.......??? HAppy Holi.......???.......???
 • `
 • #####################


 • Is BAAr Holi BEhtrEEn BAnAwongA
 • Khud Ko KArkE KAlA PEElA TErE
 • GAli AAwongA.......???.......???.......??? Aur To DEkhti
 • RAh JAyEgi TErE BhAi KE SAmnE
 • TujhE RAng LAgAwongA.......???.......???.......???.......???
 • HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • RAngo ME Ghuli LAdki KiyA LAl
 • GulABi HAi Jo DEkhtA HAi KAhtA
 • HAi KiyA MAAl GulABi HAi.......???.......???
 • PEchhlE SAl Jo TunE BhigoyA ThA 
 • Wo RumAl AAj Bhi GulABi HAi.......???.......??? 
 • HAppy Holi.......???.......???.......???.......???
 • `
 • #####################


 • RAng BArsE BhEEgE ChunAr WAli 
 • RAng BArsE BhEEgE ChunAr WAli
 • RAng BArsE BhEEgE ChunAr WAli.......???.......???
 • ArE AB GhAr JAwo WArnA SArdi
 • LAg JAyEgA.......???.......???.......??? HAppy Holi .......???.......???
 • `
 • #####################


 • AyE KhudA AAj To RAhEm
 • KArdE AAj MErE Dost NAhi
 • RAh PAyEngE LAgwA DE Kisi
 • LAdki KE HAto RAng A SAlE
 • SAl BhAr NAhi NAhAyEngE.......???.......???
 • HAppy Holi
 • `
 • #####################


 • AApkE Aur AApkE PAriwAr Wolo
 • Ko Is Holi Ki HArdik SuBhkAmnAyE
 • AApki ZindAgi RAng Ki TArh
 • RAngEEn RAhE.......???.......???.......???
 • I Wish You HAppy Holi.......???.......???.......???.......???.......???

 • `
 • ##################### • YE RAngo KA TiuhAAr HAi
 • KhushyAn SAth LAyA HAi.......???
 • HumsE PAhlE Koi RAng NA
 • DE AApko Is LiyE SuBhkAmnA
 • RAng PAhE BhEjwAyA HAi,
 • HAppy Holi In AdvAncE.......???.......???.......???.......???!
 • `
 • #####################


 • HAr RAng Kuch KAh RAhA HotA
 • HAi Koi PhEkA Koi BhArA HotA
 • HAi.......???.......???.......??? GulAl KA RAng To MAloom
 • NAhi.......??? PAr Doshti KA RAng GAhrA
 • HotA HAi, HAppy Holi.......???.......???.......???.......???.......???.......???.......???..??
 • `
 • #####################


 • SurAj Ki PAhEli KirAn ME SAto
 • RAng Ho BAgo ME Pholoo KA
 • KhushBo SAng Ho AAp JAB BikhEro
 • Apni PAlkE AApkE ChEhrE PE Holi
 • KA RAng Ho.......???.......???.......??? HAppy Holi.......???.......???.......???.......???
 • `
 • #####################


 • AApkE Dil ME RAhtE HAin Is
 • LiyE HAr DArd SAhtE HAin.......???
 • Koi HumsE PAhlE Vish NA KArdE
 • Is LiyE AdvAncE ME HAppy Holi
 • KAhtE HAin.......???.......???.......??? HAppy Holi.......???.......???
 • `
 • #####################


 • TumhArE RAngo SE RAngA RumAl
 • GulAABi HAi AApki AAnkho Ki
 • NAsEli YE ChAl SArABi HAi.......???
 • TumhArE Honto NE Jo ChumA ThA
 • MErE Hont Ko.......???.......??? SArAm SE AAj
 • Bhi Wo Hont GulABi HAi .......???.......???.......???
 • HAppy Holi.......???.......???.......???
 • `
 • #####################


 • PAkwAno Ki KhushBo KhushBo
 • Ki BAhAr RAngo Ki BAuchAr
 • Aur MuBArAk Ho AApko Holi
 • KA YE TiwhAAr .......???.......???HAppy Holi.......???.......???

 • `
 • ##################### • MujhE Sms NAhi KArogE To
 • AApkA Muh LAl PEElA Ho
 • jAyEgA Kiyon Ki 4 DinkE
 • BAd Holi HAi HAppy Holi.......???.......???.......???.......???
 • `
 • #####################


 • AApnE Dil KA HAl BAtAnA Chhod
 • DiyA HumnE Bhi GAhrAyi ME JAnA
 • Chhod DiyA Holi SE PAhlE Hi
 • AApnE NAhAnA Chhod DiyA 
 • HAppy Holi.......???.......???.......???.......???
 • `
 • #####################


 • REd 4 ProspErity.......???
 • GrEEn 4 HAppinEss,
 • BluE 4 Longitivity,
 • OrAngE 4 ProgrEss,
 • Pink 4 FriEndship.......???
 • MAy U BEBlEssEd With All
 • ShAdEs Of LifE.......??? HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • Auspicious REd.......???
 • SunkissEd Gold.......???
 • Soothing SilvEr.......???
 • PrEtty PurplE.......???
 • Blissful BluE.......???
 • ForEvEr GrEEn.......???
 • I Wish U And All FAmily
 • MEmBErs D Most Colourful.......??? Holi.......???
 • `
 • #####################
 • BluE Is Song,
 • YEllow Is Music,
 • GrEEn Is DAncE,
 • REd Is LovE,
 • WhitE Is PEAcE,
 • And ThE Pink Is For Joy,
 • I Wish All ThEsE Color FAll On You.......???
 • `
 • #####################


 • YE DEkho Dilo Ki "Rngoli"
 • Msti Ki "Toli"
 • Or
 • Bolo PyAr Ki "Boli"
 • Qki
 • O My "DEAr2 Din BAd H
 • "Holi"
 • HAppy Holi U & Your FAmily.......???

 • `
 • #####################


 • 'R--.......???_,---------.......???__<<<
 • "-,.......???.......???.......???;- .......???-----'--<<<
 • /I.......???(.......???!
 • /__j
 • DrnE KA Nhi YE Wo BAnduk
 • NAhi, YE To Holi ME PichkAri
 • MArnEki BAnduk HE, YE Sirf
 • TumE BhEj RAhi Hu Kisiko
 • BAtAnA MAt.......??? "HAppy Holi" In AdvcE
 • `
 • #####################


 • RAng BArsE BhigE ChunAr WAli,
 • RAng BArsE, O RAng BArsE BhigE
 • ChunAr WAli RAng BArsE! AB GhAr
 • JAo WArnA JhukAm LAg JAyEgA.......???
 • HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • HAr Koi ApsE RAng KhElnE KE
 • LiyE TArsE, RAng DE Apko SAB
 • ItAnA Ki, AAp RAng UdAnE KE
 • LiyE TArsE Wish U A VEry HAppy
 • N Colourful Holi.......???
 • `
 • #####################


 • Tum Bi JhoomE MAsti MAi
 • Hum Bi JhoomE MAsti MAi
 • Shor HuA SAAri BAsti MAi
 • JhoomE SAB Holi Ki MAsti MAi
 • MAst MAst YE MAsti REhE
 • SAdAAApki KAshti MAi BEEt
 • GAyi Holi Fir Bi MuBArk Ho
 • Holi BhEEgi MAstimAi.......???.......???
 • `
 • #####################


 • HumsE KhElo Holi To Asli
 • MAzA AAyEgA, RAngo KA Asli
 • MAtlAB TumhE SAmAjh AAyEgA,
 • ChAho Bhi To NA BhulA PAAogE
 • KABhi, Holi KA YE MAushAm
 • TumhE Aisi YAAdEin DE JAAyEgA.......???
 • `
 • #####################


 • Holi AAyE Holi AAyE RAngo
 • Ki BArsAAt LAAyE, LAAl GulABi
 • PEElA NEElA RAngo ME YE
 • KitnE ChhAyE, NAAcho GAAo,
 • Dhoom MAchAAo, ABir GulAl KhuB
 • UdAAo, JAldi AAo Mil JulkAr
 • Tum RAng LAgAAo.......??? HAppy Holi.......???

 • `
 • #####################


 • Oh DEAr,
 • Holi Is HErE PrincE Of REd
 • N A Pinch Of GrEEn,
 • Joyful Color All ArE SEEn
 • With Lov N With HApinEss.......??? .......??? .......??? 
 • WishEsh Of Holi All I MEAn !! 
 • DEAr, Wishing You A Colorfull,
 • Joyful And LoAdEd With
 • HAppinEss HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • KhudA KArE HAr SAAl ChAnd
 • BAn KE AyE, Din KA UjAAlA
 • ShAAn BAn KE AAyE, KABhi
 • Door NA Ho AApkE ChEhrE SE
 • HAnsi YE Holi KA TEyohAr
 • AisA MEhmAAn BAn KE AyE.......???
 • *HAppy Holi*
 • `
 • #####################


 • PyAAr KE RAng SE BhAr Do
 • PichkAri, SnEh KE RAng SE
 • BhAr Do DuniyA SAAri, YE
 • RAng NA JAAnE Koi BAAt NA
 • Boli, AAp Ko AdvAncE ME
 • MuBArAk Ho Holi.......??? *HAppy Holi*
 • `
 • #####################


 • With My
 • 1 HEArt.......???
 • 2 EyEs.......???
 • 5 LitEr Blood.......???
 • 206 BonEs.......???
 • 4.......???5 Million REd CElls.......???
 • 60 Trilling DnA.......??? .......??? .......???
 • Wishing To You A
 • VEry VEry HAppy Holi.......???
 • `
 • #####################


 • SochA Kisi ApnE SE BAAt
 • KArE, ApnE Kisi KhAAs Ko
 • YAAd KArE, KiyA To FAislA
 • Holi MuBArAk KEhnE KA,
 • Dil NE KAhA Kyu NA AAp SE
 • Hi SuruAAt KArE.......???
 • *HAppy Holi*
 • `
 • #####################


 • LAAl GulABi RAng HAi!
 • Jhoom RAhA SAnsAr!
 • SurAj Ki KirnE,
 • Khushiyo Ki BAhAr
 • ChAnd Ki ChAndni
 • Apno KA PyAAr
 • MuBArAk Ho AAp Ko
 • Holi KA TEyohAAr!
 • HAppy Holi

 • `
 • #####################


 • Is Holi PAr AApko MilE,
 • MulAyAm Ki AAwAj,
 • LAlu Ki ShAkAl,
 • MAyABAti Ki BAni,
 • JAyA Ki JAwAni,
 • KAlAm JAisE BAAl,
 • Aur
 • AtAl JAisi ChAAl.......???
 • HAppy Holi DAy YAAr !
 • `
 • #####################


 • KhAA kEy gujiyA, pEE kEy BhAAng,
 • lAAgA k thorA thorA sA rAng,
 • BAAjA kE dholAk Aur mridAng,
 • khElE holi hum tErE sAng.......???
 • HOLI MUBARAK...???!
 • `
 • #####################


 • RAngo sE BhAri shAm ho AApki,
 • ChAnd sitAron sE zyAdA shAn ho AApki,
 • Zindgi kA sirf Ek ho mAksAd,
 • Ki lAngoor sE unchi chAlAng ho AApki,
 • “BurA nA mAno Holi hAi”
 • `
 • #####################


 • Holi KE Din Ki YE MulAkAt YAAd
 • RAhEgi, RAngo Ki YE BArsAAt
 • YAAd RAhEgi! AAp Ko MilE
 • RAngEEn DuniyA AEsE HAmEshA,
 • YE MEri DuA RAhEgi! Holi MuBArAk.......???
 • `
 • #####################No comments:

Post a Comment