Ram Navami SMS 2016 • RAm NAvAmi HAi AAj, BAdA PAvAn
 • Din HAi AAj, Lo Milke Ek
 • VAchAn AAj, NA KArenge Kisiko
 • Dukhi KABhi, To Ho JAye PurA
 • JivAn AABAd HAppy RAm NAvAmi..........@@@
 • `
 • #######################


 • HAppy RAm NAvAmi Ji, AAp Aur
 • AApke PArivAr PAr, RAm Ji
 • KA ShuBh AshirwAd, HAmeshA
 • BAnA RAhe, YAhi
 • HAmAri TArAf Se SuBhkAmnA..........@@@
 • `
 • #######################


 • Jinke MAn Me Shri RAm HAi
 • BhAgyA Me Uske BAikunth
 • DhAm HAi Unke ChArno Me
 • Jisne JivAn VAAr DiyA
 • SAnsAr Me UskA KAlyAn HAi..........@@@
 • AApko RAm NAvmi Ki BAdhAi!
 • `
 • #######################


 • GunwAn Tum BAlwAn Tum,
 • BhAkton Ko Dete Ho VArdAn
 • Tum BhAgwAn Tum HAnumAn
 • Tum, Mushkil Ko KArdete
 • AAsAn Tum JAi Shri RAm..........@@@

 • `
 • #######################


 • RAm NAvAmi Wishes And Blessings
 • To You And Your FAmily, MAy
 • The Almighty Lord RAmA Bless
 • You All With Good Things And
 • Perfect HeAlth HAppy RAm NAvAmi!
 • `
 • #######################


 • PAAni Me Nek NAAm KABhi DooBte
 • NAhi, SAchhAi KA RAng Dhone Se
 • KABhi Chutte NAhi InsAniyAt Ke
 • FArz Se Jo Chukte NAhi RAmji
 • Aise BAndo Pe Meher KArnA
 • Bhoolte NAhi HAppy RAmnAvmi..........@@@
 • `
 • #######################


 • SpeAk RAm MAntrA Two
 • Times Per DAy
 • Shri RAm
 • JAi RAm
 • JAi JAi RAm
 • Wish You All Friends,
 • HAppy RAmA NAvAmi..........@@@..........@@@
 • `
 • #######################


 • RAmnAvAmi EncourAges
 • EquAlity And UniversAl
 • Brotherhood..........@@@
 • HAppy RAm NAvAmi To All..........@@@
 • `
 • #######################


 • Lord, You Are My Defender!
 • When I Lie Down, I Go To
 • Sleep In PeAce, You Alone,
 • O Lord, Keep Me Perfectly
 • SAfe..........@@@ HAppy RAmAnAvAmi..........@@@
 • `
 • #######################


 • Let Us PrAy SAcred MAntrAs,
 • In The PrAise Of EternAl
 • SAvior: Om Sri RAm JAi RAm
 • JAi JAi RAm..........@@@ Wish You Be
 • AccompAnied With Auspiciousness
 • And Blessings Of RAm NAvAmi..........@@@

 • `
 • ####################### • MAy Lord RAmA Bless You
 • With Success, HAppiness
 • And PeAce On The Auspicious
 • OccAsion Of RAm NAvAmi..........@@@
 • HAppy RAm NAvAmi To You..........@@@..........@@@
 • `
 • #######################


 • Here Is The Hoping ThAt
 • Your Life Be Brighten
 • With The Divine
 • Blessing Of Lord RAm
 • HAppy RAm NAvAmi To All..........@@@
 • `
 • #######################


 • RAm Ji Ki Jyoti Se Noor MiltA
 • HAi SABke Dilo Ko Shurur
 • MiltA HAi Jo Bhi JAtA HAi RAm
 • Ji Ke DwAr Kuch NA Kuch JArur
 • MiltA HAi..........@@@ HAppy RAm NAvAmi..........@@@
 • `
 • #######################


 • BAjre Ki Roti, AAm KA AchAr,
 • SurAj Ki Kirne, Khushiyo
 • Ki BAhAr, ChAndA Ki ChAndni,
 • ApAno KA PyAr, MuBArAk Ho
 • AApko RAmAnAvAmi KA TyohAr..........@@@
 • `
 • #######################


 • RAm JinkA NAAm HAi, AyodhyA
 • JinkA DhAAm HAi, Aise
 • RAghunAndAn Ko, HAmArA
 • PrAnAm HAi AApko Aur Apke
 • PArivAAr Ko RAm NAvAmi
 • Ki HAArdik ShuBhkAAmnAye..........@@@
 • `
 • #######################


 • BhAji MAnn RAm SiyApAti
 • RAghukul Eese Deen
 • BAndhu Dukh TAArAn
 • KosAlAdhees RAm Kisi
 • BhAAnti BhAji, RAvAn Ki
 • Reeti TAji..........@@@ JAi Shri RAm!

 • `
 • ####################### • Om Sri RAm JAi RAm JAi JAi RAm..........@@@
 • Wish You Be AccompAnied
 • With Auspiciousness
 • & Blessings Of RAm NAvAmi..........@@@
 • `
 • #######################


 • SitA MAA KA DhAiryA
 • LAkshmAnA Ji KA Tej Aur
 • BhArAt Ji KA TyAAg Hum
 • SABko JeevAn Ki Seekh DetA
 • RAhe HAppy RAmnAvmi..........@@@
 • `
 • #######################


 • This DAy MAy Bring You Success
 • And HAppiness Wish You A Very
 • HAppy RAm NAvAmi MAy Lord RAm
 • Shower His Blessings On You
 • And Your FAmily I Wish Joy,
 • HArmony And Prosperity On RAm
 • NAvmi For You And Your FAmily..........@@@
 • `
 • #######################


 • I Wish Joy, HArmony And
 • Prosperity
 • On RAm NAvAmi
 • For You And Your FAmily
 • Wishes On RAm NAvAmi..........@@@
 • `
 • #######################


 • O Lord, You Are My Defender!
 • When I Lie Down,
 • I Go 2 Sleep In PeAce,
 • You Alone, O Lord, Keep
 • Me Perfectly SAfe..........@@@
 • "HAppy Sri RAmAnAvAmi"
 • `
 • #######################


 • JAnte HAi SABhi RAm SevAk
 • Hun, NAAm MerA HAnumAn HAi
 • BAir KAre Jo Mere PrABhu Se,
 • Meri Mutthi Me Us Dusht Ke
 • PrAn HAi Jinke NAAm Se JAl Me
 • PAtthAr TAire Tu Bhi TAr JAye,
 • Re BAnde KAhA TerA DhyAAn HAi..........@@@
 • JAi Shri RAm HAppy RAm NAvmi..........@@@

 • `
 • ####################### • RAm AApke JeevAn Me PrAkAsh
 • LAye, RAm AApke JeevAn Ko
 • SundAr BAnAye..........@@@..........@@@ TAj KAr
 • AgyAn KA AndhkAr, AApke
 • JeevAn Me GyAn KA PrAkAsh
 • AAye HAppy RAm NAvAmi!
 • `
 • #######################


 • Here Is The Hoping ThAt
 • Your Life Be Brighten With
 • The Divine Blessing Of
 • Lord RAm HAppy RAm NAvAmi..........@@@

 • `
 • #######################

 • AAj He RAm NAvAmi KA DivAs,
 • AAj Ke Din LiyA PrABhu Ne
 • AvAtAr, JAise SAnt SuhAne
 • SomyA He RAmji, VAisA Hi
 • SukhmAy Ho AApkA JivAn..........@@@
 • HAppy RAm NAvAmi To All..........@@@
 • `
 • #######################


 • RAm PrABhu KA JAnAm HuA
 • AAj, Hum SAB BAde PAvAn
 • Huye AAj, SAB MilkAr
 • MAnAyenge KhushiyA AAj,
 • AisA He RAm NAvAmi KA TyohAr
 • AAj HAppy RAm NAvAmi..........@@@
 • `
 • #######################


No comments:

Post a Comment